РАЗСИПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ - varna.utre.bg
Alternative Media Group

РАЗСИПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

16 май 2013, 09:46 | СТЕЛА

ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА КОПИЕ : ДО АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ” ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ФБ ГРУПА”ПРОТЕСТЪТ – И КАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ” Г-Н МИНИСТЪР, С НАСТОЯЩОТО ПИСМО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НАСТОЯВАМЕ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ДА БЪДЕ ИЗВАДЕНО ОТ СПИСЪКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ. БИХМЕ ИСКАЛИ И ТОВА ПИСМО ДА СЕ ПРИЕМА И ЗА СИГНАЛ КЪМ ПРОКУРАТУРАТА , ДА СЕ СЕЗИРА, ОТНОСНО ИЗЛОЖЕНИТЕ ФАКТИ. В държавата в продължение на повече от 2 години се води политика от частните оператори да бъдат фалирани "Български пощи" ЕАД и след това разграбени, приватизирани на безценица. Ако се стигне до раздържавяване на дружеството, на улицата ще останат около 4000 – 5000 души. Социалната цена обаче ще бъде в пъти по-висока, защото освен повишаването на безработицата, приватизацията ще доведе и до състояние, в което значителен процент от територията на страната ще остане без универсална пощенска услуга. В "Български пощи" възникна напрежение заради започналата скрита приватизация в тях. Според шофьори от дружеството техните задължение вече се изземат от служители на частна фирма, която има договор с "Български пощи" от миналата година за инкасо и охранителни услуги. Служителите на "Български пощи" се опасяват от съкращения. Те поясниха, че дружеството вече трупа загуби, тъй като частната фирма вози на 1-79 лева на километър, а пощите на 79 стотинки на километър. Според експерти близки до синдикатите годишната загуба на "Български пощи" от този неизгоден договор ще бъде в размер на 3 милиона лева. Очаква се да бъдат съкратени и повече от 100 служители. Не са изключени в скоро време и протестни действия на служители на "Български пощи" с искане за по-високи заплати и против евентуални съкращения. Български пощи, като пощенски оператор със задължение за извършване на УПУ в България е една от най-големите държавни фирми с близо един милиард лева активи и такъв месечен оборот.Това засилва апетитите на ония, които не са докрай изпрали парите на групировките и разни олигарси. И затова опита за постепенното фалиране на Български пощи продължава повече от две години. Примерите за това са много и се знаят. Битува мнение, че държавният регулатор - КРС не прави достатъчно и необходимото за стабилизиране и развитие на Български пощи. Оказва се, че Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършване на УПУ не е одобрена от Европейската комисия /ЕК/. Определената от КРС субсидия на Български пощи за 2011 година в размер на 22,8 млн. лв. и до момента не е одобрена от ЕК и не се знае кога ще се получи. А през това време пощенските оператори в Европа вече получиха своите субсидии. Сключеният договор с „АСО Пирели“ ЕООД заобикаля разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Общественият интерес и интересите на държавното търговско дружество е силно накърнен поради факта, че Ръководството на „Български пощи“ успоредно с игнорирането на възможността за създаване на звена за самоохрана сключва един крайно неизгоден договор за охрана, без обяваване с решение на обичайната за подобни случай обществена поръчка, по критерий най-ниска цена. Нелоялността на Ръководството на „Български пощи“ към наетия персонал във фирмата доведе до парадокса да се съкращават неоправдано пощенски служители в пощенската мрежа и/или да им се намалява работното време. А в същото време да се извършва скрито субсидиране с държавни финансови средства, имущество и заетост на персонала в частна охранителна фирма. В резултат на едно по-обстойно проучване на действащото законодателство съществуват не малко основания за намирането на алтернативни решения на възникналите проблеми. Едно от тях се изразява в необходимостта сключеният договор с частната фирма „Ей Ес Пи“ ЕООД/известна като „АСО Пирели“ ЕООД/, ЕИК 121078722, със собственик и управител- ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛАНОВ. да бъде прекратен, като се създадат звена за самоохрана в „Български пощи“ ЕАД като юридическо лице – търговско дружество. Посредством създаването на ново Специализирано поделение „Звена за самоохрана и автотранспорт“, което да поеме дейността по сключения договор с частна фирма. Интересна подробност представлява Решение № 876 от 09.08.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/ във връзка с намерението чуждестранна фирма от Великобритания да придобие пряк едноличен контрол върху дружеството "Асо Пирели" ЕООД, България. Възоснова на направеният анали на пазара на охранителни услуги и действащо законодателство КЗК подчертава значимостта на звената за самоохрана и облекчения регистрационен режив на тяхното създаване, а именно „В най-ниския сегмент на пазара/на услуги за охрана/ се намират т.н. "звена за самоохрана" в институции и частни дружества, които задоволяват вътрешните им нужди от охрана. Те оперират на основание регистрационния режим, предвиден в Закона за частната охранителна дейност. За звената за самоохрана няма изискване да притежават лиценз за охранителна дейност, а са длъжни единствено да се регистрират в полицията. Този сегмент включва около 250 големи индустриални компании в химическия, тютюневия, фармацевтичния и др. сектори“. Това поражда основателно въпроса за целесъобразността от сключения договор. При положение, че в продължение на определен период от време преди 2009 година са осъществени поредица от инвестиции и организационна подготовка, близка до създаването на звена за самоохрана/закупуване на бронирани автомобили за превоз на ценни пратки и товари, оръжие, необходимо за охрана на обекти и физически лица, обучение на персонал и др./. Най-често използваният аргумент за оправдание е, че сключването на договор с „АСО Пирели“ се е наложило поради нормативното изискване охраната на ценните пощенски пратки, както и на парични средства/ инкасо/ да се извършва от лицензирана охранителна фирма. Този аргумент не издържа при положение, че законодателят изрично е придвидил възможността и по-лек, регистрационен режим при създаване на звена за самоохрана. Ще си послужим с един пример, за който не е необходимо някакво специално, а още повече юридическо или икономическо образование за да се достигне до извода, че е постъпено най-малкото безотговорно при предоставянето на бронираните автомобили, частна държавна собственост - имущество на „Български пощи“ на охранителната фирма „АСО Пирели“ ЕООД. За сравнение: Банка ДСК вместо да сключва договор с частна охранителна фирма създава своя собствена фирма за охрана и превоз на ценни пратки и товари. Но вместо внасяне на пари като уставен капитал използва своето имущество – бронирани автомобили като непарична/апортна/ вноска за учредяване на дъщерната фирма. Става въпрос за източване на БП от частна фирма АСО-ПИРЕЛИ,която според сега управляващите возят пратките по-евтино и се цитира една наредба- Транспортирането на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт с модерна GPS система за отдалечено проследяване съгласно, Закона за частната охранителна дейност, Наредба І- 121 на МВР и Наредба № 2 на БНБ. 1.Пратките които се превозват от БП са на себестойност на км-0.50-0.60 ст. ,а на охранителната фирма 2.50 лв 2.Не знам под чие давление БП подари на тази фирма всичките си бронирани автомобили(някои от които току що закупени-може да проверите безумния договор раздадени 3 Мерцедеса и 10 Мицубишита L200,20-30 лади ниви.Те са вече притежание на АСО Пирели 3.БП може да извършва самоохрана на ценните пратки срещу 700-1000 лева лиценз (на година)за цялата страна 4.Собствените автомобили на охранителната фирма,не са бронирани изцяло,а само там където се возят охранителя и водача на автомобила Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари Обн. - ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г.; Издадена от министъра на вътрешните работи Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или юридически лица, създали звена за самоохрана. Чл. 2. (1) Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности и се осъществява от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или от звена за самоохрана в структурите на юридически лица. (2) Ценни пратки и товари се транспортират с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита. Чл. 3. (1) Транспортирането се осъществява с моторни превозни средства, собственост или наети от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или от юридически лица, създали звена за самоохрана. Няма кой да поиска проверка от Сметната палата за субсидирането от страна на „Български пощи” с държавни пари на дейността на АСО „Пирели” като частна охранителна фирма. И в двете наредби се посочва, че инкасото може да се извършва от звена за самоохрана – в случая създавани или създадени към „Български пощи”. Дънешки е подписал договора с АСО Пирели. Но вероятно не само той, но и най-близкият му кръг от обкръжение получават под някаква форма комисионни за съсипването на финaнсовото състояние на „Български пощи” и предстоящите харчове по освобождаване на персонал по Споразумението със синдикатите. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Чл. 1. Този закон урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция, наричана по-нататък "агенцията". Чл. 2. (1) Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси. (2) Целта по ал. 1 се осъществява от агенцията чрез изпълнение на следните основни задачи: 1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки на организациите и лицата по чл. 4; 2. установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени измами; 3. разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4; 4. привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на съответните законови основания; Чл. 4. Държавната финансова инспекция се осъществява във: 1. бюджетните организации; 2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в общинските предприятия; 3. търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала; 4. търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по т. 2 или 3; Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Финансови инспекции се извършват: 1. по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4, подадени от държавни органи, физически и юридически лица; 2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) по искане на Агенцията по обществени поръчки или на Сметната палата в законоустановените случаи; 3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за проверка на усвояването на държавни помощи и на разходването на целеви субсидии, предоставени по закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и постановления на Министерския съвет; 4. по искане на Министерския съвет или министъра на финансите; 5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) при възлагане от органите на прокуратурата по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт; Г-Н МИНИСТЪР, СЛЕД НАШИЯ СИГНАЛ, БИ ТРЯБВАЛО, ДА НАРЕДИТЕ ПРОВЕРКА И ДА СЕЗИРАТЕ ПРОКУРАТУРАТА, НИЕ СЪЩО ЩЕ ГО НАПРАВИМ! https://www.facebook.com/groups/152043221627126/ ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: http://www.duma.bg/node/49961 http://www.razkritia.com/102304/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B8%E2%80%9D/ http://plovdivskinovini.com/index.php/2012-08-07-16-40-12/3608-naprezhenie-v-balgarski-poshti-zaradi-skrita-privatizatziya http://sindfeds.blog.bg/drugi/2013/03/06/koi-iska-da-falira-i-privatizira-quot-bylgarski-poshti-quot-.1061365 https://www.facebook.com/groups/256268087840356/files/ ОТ ФБ ГРУПА "ПРОТЕСТЪТ- И КАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ" https://www.facebook.com/groups/152043221627126/

Коментари (19)

Потребител
Dani
Е са вече вечната Амбър че ви опарви...,също както с Дянков ни оправиха
25 септември, 11:11 ч.
Потребител
мария
Нека да ни дадат парите които са за нас
20 септември, 23:06 ч.
Потребител
alooo..
Ne razbiram,kakvo tolkova vi e strah ot privatizacia na postite..neka vleze svez kapitak i postite da zaprilicat na Evropejski institucii...tam e palno sas sluziteli,koito nemat kakvo da praviat...nie gi "otglezdame",za tova ne iskat da privatizirat!!
09 юни, 10:42 ч.
Потребител
Приватизирайте и Пощите и ВМЗ
ПРИВАТИЗАЦИЯ! Да се продадат на този който дава най-много пари и да не се харчат малкото държавни средства за да се издържат изкуфели лелички. Наскоро ходих в пощата в Добрич да паращам колет, искаха ми да съм го опаковала в АМБАЛАЖНА ХАРТИЯ ?!?!?!? Иначе не искаха да ми го [ още... ]
30 май, 06:23 ч.
Потребител
кokошка
Много грешите, че при частника е по-добре , освен ако не сте един от тези използватели на човешкия труд за жълти стотинки, и ако сте наистина от тях и аз ви тегля майните веднага, гадни говеда гербаджии.Именно такива като вас разграбиха и унищожиха държавата, защото [ още... ]
03 февруари, 14:32 ч.
Потребител
Yafa
Български пощи и БДЖ са единствените неща които работят по силата на чудесата. При невъзможни условия спазват жестоки срокове.
Имах случай, в който, единствено БП успяха да ми доставят навреме пратка в България, НИКОЙ друг, независимо за кого ще се сетите и в колко филми е рекламиран.
Ставащото е ужасно, както и това с ВМЗ.
21 май, 13:27 ч.
Потребител
Ани
В БП работят 12 хил. души. Средната работна заплата е 550-600хлв. Обикновения служител получава 300-400 лв. Да не говорим, че има станции работещи на 4 ч. Знаете какъв раздут щат храним в ЦУ? Знаете ли, че работещите сами си купуват консумативи за работа-химикалки, тиксо, ленти за [ още... ]
20 май, 07:45 ч.
Потребител
Пенчев
Димитрова, ей за такива хора като вас сме на този хал! "Колко да ви работя за 180лв?". Или ще си вършите съвестно работата, или ще сте на улицата! Не е мой проблем че не можете и не сте се научили да можете нещо различно от това което правите в пощата, но никой не е длъжен да [ още... ]
18 май, 17:20 ч.
Потребител
Марина
Какви лелки,там има и млади хора,Пенчев.Боже,колко сте тъпи всички.
01 юни, 05:08 ч.
Потребител
НОИС
Да спасим Български пощи от вълчите лапи на скъпчиите, каквито са почти всички собственици на жизненоважни консумативи изсмукващи бедния неплатежоспособен народ!
18 май, 14:01 ч.
Потребител
Димитрова
Вьпроса ми е кьм г-н Маринов...Каже те ми какво имате против служителите на БП,защо да сме цитирам..." калпави и не вършат работа е вярно"за 180лв Вие как бихте работили нима сьс желание???????????Служители на Еконт и други подобни са с от 500лв. и нагоре заплати....Замислете се преди да пиште бе хора,че то по програма към кметствата хората са с по 380лв.заплата а колегите от БП отговарят за хиляди левове за по 180-300 лв заплата
17 май, 23:20 ч.
Потребител
Eфрусима
Само който е работил в Български Пощи има право да коментира тези неща.Аз работя там и не съм лелка,знаете ли ,че в една селска поща има около 15 различни услуги и служителя ,който работи трябва да може всяко искане за различната услуга,която клиента иска да я изпълни.Надали в [ още... ]
17 май, 22:11 ч.
Потребител
tsvetelina76
i az rabota v BG po6ta naselo,zapla6taneto e mnogo zle za 5h vzemam 180 lv.i 31 lv. kuponi,materqli vsama si kupuvam,a za otposkite sa6to sme zle ,polzvame q prez den 4e nqmame zamesnici,mnogo e zle izob6to vsi4ko,ma i po6tite iskat da q prodadat,kakva e na6ta BALGARIA,zatova 6te bqgat xorata zad granica
19 септември, 14:32 ч.
Потребител
Elka
DДа се разграби!!! По-добре е и да приключи веднъж за винаги. Сега пак се разграбва ежедневно ..години на ред. И каква е ползата на държавата? А на хората? Как д се реформира, като там работят едни лелки от комунистическо време и въобще не им пука от нищо, защото са пред пенсия.
17 май, 19:33 ч.
Потребител
Дида
Елка,нали тези лелки трябва да получат пенсия.А има и "ЛЕЛКИ" които работят и по добре от младите си колежки.
03 юни, 13:30 ч.
Потребител
Частното работи по-добре
Не ползвам Български Пощи защото имат идиотски изсквания за пратките (последния път ми сервираха изискването да бъдат опаковани с амбалажна хартия ????) - същата пратка я нося при Еконт и ми я вземат без проблем. Затова ще ви кажа това което казах и на служителките в Пощата: ще се оправят пощите чак когато бъдат приватизирани!
17 май, 15:19 ч.
Потребител
Мирослав
Еконт после ползват същите тези Български пощи за да изпратят твоята пратка. Ако ги няма БП, цените в Еконт и другите куриерски фирми много бързо ще се променят.
13 юни, 11:53 ч.
Потребител
ваня
Кое му е добрето на частните пощи че разхвърлят пратките където им падне ли Като е по добре в частните пощи защо бягате при нас БПда си пращате по важните писма и документи
02 февруари, 23:32 ч.
Потребител
Маринов
Че са калпави и не вършат работа е вярно,че реват за съкращение също,но това не е основание да се разграби държавното имущество.
Трябва да се реформират.
16 май, 16:40 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета